Titel 'sterkste website' voor burad.nl

Het is al even ge­le­den dat we de web­si­te van Bu­rad uit Alp­hen aan den Rijn heb­ben ont­wor­pen en ge­bouwd. Des te gro­ter was de ver­ras­sing toen we hoor­den dat de web­si­te van Bu­rad in haar ca­te­go­rie als win­naar uit de bus was ge­ko­men tij­dens de sterk­ste web­si­te ver­kie­zing. Als bou­wer van de web­si­te wer­den we uit­ge­no­digd voor de fi­na­le-avond van de sterk­ste scha­kel die werd ge­or­ga­ni­seerd door het za­ken­ma­ga­zi­ne Rijn­streek Bu­si­ness.

18-04-2011

Met ei­gen ogen kon­den we zien dat Bu­rad ook de over­all win­naar werd van de sterk­ste web­si­te 2011. Jo­hn Peek van Bu­rad en on­ze ei­gen Mar­lé­ne ont­vin­gen een oor­kon­de, bloe­men en de fe­li­ci­ta­ties van de or­ga­ni­sa­tie.