Tien hoeraatjes voor Internetbureau Capica...

Er was eens een com­pu­ter­nerd. Tien jaar ge­le­den be­gon hij op zijn stu­den­ten­ka­mer met het bou­wen van web­si­tes. Hij ont­dek­te dat hij er ei­gen­lijk best goed in was. Daar­om be­sloot hij om er zijn brood mee te gaan ver­die­nen. De bo­ter­ham werd steeds rij­ke­lij­ker be­legd, maar ook de werk­zaam­he­den na­men toe. Daar­om werd het tijd om me­de­wer­kers in dienst te ne­men.

11-01-2011

Sa­men met die me­de­wer­kers en zijn klan­ten viert hij dit jaar het tien­ja­rig ju­bi­le­um van zijn be­drijf. Zijn stu­den­ten­ka­mer heeft hij in­mid­dels in­ge­ruild voor een vol­waar­dig kan­toor. En de werk­zaam­he­den zijn naast het ma­ken van web­si­tes uit­ge­breid met maat­werk we­bo­p­los­sin­gen, stan­daard we­bap­pli­ca­ties, zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie, ga­mes, apps en ad­vies over de in­zet van so­ci­a­le me­dia.


Zijn naam is Laird Beek­e­laar van In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca B.V.