The Virus

Het doel van The Vi­rus is het in­spi­re­ren van on­der­ne­min­gen, ze in­fec­te­ren. Met een vi­rus waar­mee ie­der be­drijf wordt ver­an­derd in een chan­ge-the-world or­ga­ni­sa­tie. Dat be­gint al bij de door ons ge­bouw­de web­si­te. De ani­ma­ties krui­pen als een vi­rus over het scherm. Plaats je muis op de ani­ma­tie en zie wat er ge­beurt.

28-10-2011

Naast de ani­ma­ties heb­ben we een kop­pe­ling naar de ver­schil­len­de So­ci­a­le Me­dia ka­na­len van The Vi­rus ver­werkt in de web­si­te. De web­si­te heb­ben we ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Vi­rus par­ti­ci­pa­ti­on.