Stichting Stivoro

Om de (po­ten­ti­ë­le) be­zoe­kers van de Ec­toh con­fe­ren­tie op de hoog­te te hou­den van de ac­ti­vi­tei­ten tij­dens de con­fe­ren­tie gaf stich­ting Stivoro aan Ca­pi­ca de op­dracht om hier­voor een si­te te ont­wik­ke­len.

08-06-2010

Bin­nen het be­staan­de huis­stijl­stra­mien ont­wier­pen we de web­si­te en de bij­be­ho­ren­de X-Zi­ne tem­pla­te. Met de /pro­duc­ten/e-zi­ne/?cid=5nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne heeft stich­ting Stivoro de mo­ge­lijk­heid om de aan­ge­mel­de be­zoe­kers via een nieuws­brief van nieuws te voor­zien. Bo­ven­dien is er een kop­pe­ling ge­maakt naar de web­si­te van Ec­toh waar­naar de 'lees meer' links uit de nieuws­brief ver­wij­zen.