Stemmen via een app? Binnen Capica Intranet kan het al

Van­daag gaan we weer naar de stem­bus voor de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen. Ook bin­nen or­ga­ni­sa­ties kun­nen ver­kie­zin­gen plaats­vin­den, bij­voor­beeld bij een On­der­ne­mings­raad (OR). On­ze op­dracht­ge­vers wer­ken daar­bij steeds va­ker met de app 'OR ver­kie­zin­gen', waar­bij het ge­he­le tra­ject via Ca­pi­ca In­tra­net ver­loopt. Tij­dens de OR ver­kie­zin­gen kun je de pro­ce­du­re rond­om de ver­kie­zin­gen op in­tra­net com­mu­ni­ce­ren en kun­nen kan­di­da­ten zich voor­stel­len. Stem­men kan ook via de app. Wel zo han­dig!

15-03-2017

Meer in­for­ma­tie over de app OR ver­kie­zin­gen is ORhier te vin­den. Een over­zicht van al­le func­ti­o­na­li­tei­ten vind je Appshier.