Stel je eigen kinderfietszitjes samen op de Qibbel website

Pro­duc­ten voor kin­de­ren heb­ben vaak iets met el­kaar ge­meen: je kunt de sty­ling he­le­maal aan­pas­sen aan je ei­gen smaak. Voor fiets­zit­jes be­stond die mo­ge­lijk­heid nog niet. Qib­bel heeft hier­in ver­an­de­ring ge­bracht met een  voor- en ach­ter­zit­je die he­le­maal naar de ei­gen smaak zijn aan te pas­sen.

04-10-2010

Op de web­si­te die we voor dit nieu­we pro­duct heb­ben ge­maakt kun je in een paar stap­pen zelf een fiets­zit­je sa­men­stel­len. Na ie­der stap zie je di­rect hoe het zit­je er­uit zal ko­men te zien. Ver­vol­gens kan het zit­je naar keu­ze bij een dea­ler ge­kocht wor­den. Zo­wel het ont­werp als de tech­niek van de web­si­te zijn in han­den van Ca­pi­ca. 

Be­kijk http://www.qib­bel.nlhier de web­si­te van Qib­bel.