Speciaal website aanbod voor aanbieders in de mondzorg

Van­af 1 ja­nu­a­ri 2012 mo­gen al­le aan­bie­ders in de mond­zorg zelf de prijs van be­han­de­lin­gen be­pa­len. Daar staat te­gen­over dat de­ze prij­zen wel in­zich­te­lijk ge­maakt moe­ten wor­den voor de pa­ti­ën­ten. En hoe kan dat be­ter, dan via een web­si­te?

24-10-2011

Sa­men met http://www.ont­werp­bu­reau.comGrap­hic De­sign ont­werp- & ad­vies­bu­reau heb­ben we spe­ci­aal voor al­le aan­bie­ders in de mond­zorg een web­si­te­pak­ket sa­men­ge­steld, waar­mee di­rect vol­daan wordt aan de­ze eis. De mond­zorg aan­bie­ders in on­ze re­gio ont­van­gen 25 ok­to­ber een fly­er waar­op het spe­ci­a­le aan­bod ver­meld staat. Re­a­ge­ren zij snel, dan kan de web­si­te nog voor 1 ja­nu­a­ri 2012 op­ge­le­verd wor­den.

Meer in­for­ma­tie over de ac­tie en het aan­bod is te vin­den op http://www.bijt.nuwww.bijt.nu.