Shell

Shell wil het voor re­la­ties ge­mak­ke­lij­ker ma­ken om za­ken te doen met Shell. Als on­der­deel van dit pro­ces lan­ceert Shell een ver­nieuw­de ver­sie van hun or­der en fac­tu­ra­tie sys­teem.
De com­mu­ni­ca­tie over dit pro­ces naar re­la­ties ver­loopt via de di­gi­ta­le nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in sa­men­wer­king met DM Desk.

10-06-2009