Samenwerken 2.0: Interne communicatie steeds hoger op de agenda

In­ter­ne com­mu­ni­ca­tie staat bij veel or­ga­ni­sa­ties steeds ho­ger op de agen­da. Een be­lang­rij­ke ont­wik­ke­ling, want de we­reld om ons heen ver­an­dert, en dat be­te­kent ook iets voor hoe we sa­men­wer­ken en ken­nis de­len met el­kaar.

22-03-2017

Lees bloghier de blog van Mar­cel