Rotterdam op de World Expo 2010

Rot­ter­dam is op het we­reld­to­neel in Shang­hai aan­we­zig op uit­no­di­ging van de World Ex­po-or­ga­ni­sa­tie. De Ne­der­land­se ha­ven­stad heeft als laagst ge­le­gen del­ta­me­tro­pool van Eu­ro­pa uit­ge­spro­ken am­bi­ties op het vlak van kli­maat­adap­ta­tie.

16-07-2009

Om dit on­der de aan­dacht van de men­sen te bren­gen heeft Ca­pi­ca in op­dracht van het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve een web­si­te ont­wik­keld. Op de­ze web­si­te kun je nieuws­be­rich­ten vin­den over de voort­gang van het pro­ject, fo­to's be­kij­ken van het pro­ject en te­vens de of­fi­cie­le pers­be­rich­ten van het Rot­ter­dan Pa­vil­joen le­zen.

Be­kijk Rot­ter­dam op de World Ex­po 2010 Ho­me­pa­gehier de web­si­te.