Rotterdam Climate Proof

De stad Rot­ter­dam kan in de toe­komst 100% kli­maat­be­sten­dig zijn. Om dit te re­a­li­se­ren is het no­dig om de uit­stoot van CO2 te ver­min­de­ren. De ge­meen­te Rot­ter­dam heeft hier­voor het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve in het le­ven ge­roe­pen.

10-08-2010

Voor de­ze or­ga­ni­sa­tie heeft Ca­pi­ca de web­si­te www.rot­ter­dam­cli­ma­te­p­roof.com ont­wik­keld. Op de­ze web­si­te lees je wel­ke ac­ti­vi­tei­ten de stad gaat on­der­ne­men om de uit­stoot van CO2 te ver­min­de­ren en de stad kli­maat­be­sten­dig te ma­ken. 

http://www.rot­ter­dam­cli­ma­te­p­roof.comBe­kijk hier de web­si­te van Rot­ter­dam Cli­ma­te Proof

 screen­r­cp.jpg