Rijschool.nl

Zoek, ver­ge­lijk en be­oor­deel rij­scho­len, dat is waar Rij­school.nl voor staat en dat is wat ie­der­een moet we­ten. Om de in­for­ma­tie op de web­si­te zo up-to-da­te mo­ge­lijk te hou­den is er van­daag een mail ge­stuurd naar 500 rij­school­hou­ders. In de mail zijn in­log­ge­ge­vens te vin­den voor de rij­school­hou­ders om hun per­soon­lij­ke pa­gi­na aan te pas­sen op Rij­school.nl. De 500 rij­school­hou­ders kun­nen van­af nu on­der an­de­re zelf hun ge­ge­vens be­he­ren en sta­tis­tie­ken be­kij­ken.

25-02-2010

In drie sim­pe­le stap­pen is de per­soon­lij­ke pa­gi­na van een rij­school­hou­der up-to-da­te. Dit zorgt er­voor dat een po­ten­ti­ë­le leer­ling die een rij­school zoekt mak­ke­lij­ker in con­tact kan ko­men met de rij­school. Naast het vin­den van de con­tact­ge­ge­vens is er ook de mo­ge­lijk­heid om re­ac­ties ach­ter te la­ten. In de­ze re­ac­tie kan er een cij­fer wor­den ge­ge­ven aan de rij­school en een kort ver­haal over een er­va­ring. Naast de­ze func­ti­o­na­li­tei­ten is in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca hard aan het werk met uit­brei­din­gen van de per­soon­lij­ke pro­fiel pa­gi­na.

Be­kijk Rij­school.nl Ho­me­pa­gehier de web­si­te.