Restyle voor website De Boerinn

In 2011 wa­ren we al be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van de nieu­we web­si­te van De Boe­rinn. De web­si­te was na drie jaar weer toe aan een re­sty­le. De Boe­rinn heeft ons ge­vraagd om de vorm­ge­ving van de web­si­te van een re­sty­le te voor­zien. Be­lang­rijk­ste cri­te­ri­um was de usa­bi­li­ty en vind­baar­heid van de web­si­te.

27-01-2014

De me­nu­s­truc­tuur is vol­le­dig ver­nieuwd. Door ge­bruik te ma­ken van een sub­me­nu kan de be­zoe­ker bin­nen twee of drie kliks de in­for­ma­tie vin­den die hij of zij zoekt. Ook de stijl van de web­si­te is ver­an­derd. Door ge­bruik te ma­ken van sei­zoens­fo­to­gra­fie past de sfeer van de web­si­te al­tijd bij het sei­zoen.

http://www.de­boe­rinn.nl/Be­kijk hier de web­si­te van De Boe­rinn