Rabobank s-Hertogenbosch en omstreken

De tra­di­ti­o­ne­le voor­jaars­bij­een­komst van Ra­bo­bank ’s-Her­to­gen­bosch en Om­stre­ken staat dit jaar in het te­ken van ‘niet doem­den­ken maar doen­den­ken’. De Ra­bo­bank heeft er voor ge­ko­zen om de in­schrij­ving on­li­ne te la­ten ver­lo­pen en maakt hier­voor ge­bruik van een re­gi­stra­tie web­si­te ont­wik­keld door in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. 

26-03-2009

De be­zoe­ker vult op de web­si­te zijn of haar ge­ge­vens in, kiest het aan­tal per­so­nen en ont­vangt per email een au­to­ma­ti­sche be­ves­ti­ging. Ver­vol­gens ver­zor­gen de me­de­wer­kers van de Ra­bo­bank de ver­zen­ding van de toe­gangs­kaar­ten. In  het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS heb­ben zij de mo­ge­lijk­heid om de ge­ge­vens van de in­schrij­vin­gen te down­lo­a­den.