Rabobank Hoeksche Waard

Op 29 au­gus­tus 2009 or­ga­ni­seert Ra­bo­bank Hoek­sche Waard  de Ra­bo­bank Spon­sor Fiets­dag 2009. Om de­ze fiets­dag ook dit jaar weer goed te la­ten ver­lo­pen wil de Ra­bo­bank graag de me­ning van oud-deel­ne­mers we­ten. Hier­voor ma­ken ze ge­bruik van de en­quê­te ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca. Al­le deel­ne­mers heb­ben een uit­no­di­ging ont­van­gen en kun­nen on­li­ne de en­quê­te in­vul­len. De Ra­bo­bank kan de uit­slag in de ap­pli­ca­tie be­kij­ken en in kaart bren­gen.

02-04-2009