Provincie Utrecht

Voor het pro­ject cul­tuur­ver­an­de­ring is één van de vra­gen die cen­traal staat bij de Pro­vin­cie Utrecht:
In hoe­ver­re is de or­ga­ni­sa­tie­cul­tuur van de pro­vin­cie Utrecht ver­an­derd ten op­zich­te van 2 jaar ge­le­den? 

09-09-2009

Door het af­ne­men van een on­li­ne en­quê­te wil de pro­vin­cie Utrecht van al zijn me­de­wer­kers een "cul­tuur­pro­fiel" schet­sen. De­ze en­quê­te wordt mo­men­teel uit­ge­voerd door mid­del van de Di­gi­ta­le en­quê­te ap­pli­ca­tiedi­gi­ta­le en­quê­te ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca B.V. Al­le 1300 me­de­wer­kers van de pro­vin­cie Utrecht heb­ben via de email een uit­no­di­ging ont­van­gen met daar­in een per­soon­lij­ke co­de om de di­gi­ta­le en­quê­te in te vul­len. Al­le waar­de­vol­le in­for­ma­tie die de en­quê­te op heeft ge­le­verd kan ge­a­na­ly­seerd wor­den via het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

 pro­vin­cie_utrecht_screen1.jpg