Provincie Flevoland

De Com­pe­ten­tie­me­ter is een uniek in­stru­ment op het ge­bied van Com­pe­ten­tiema­na­ge­ment en wordt al ja­ren suc­ces­vol ge­bruikt door de me­de­wer­kers van de Pro­vin­cie Fle­vo­land. In­mid­dels heeft in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca een ver­nieuw­de ver­sie van de Com­pe­ten­tie­me­ter ont­wik­keld en de­ze nu ook bij de Pro­vin­cie Fle­vo­land ge­ïm­ple­men­teerd.

10-10-2008

Met de­ze ver­nieuw­de ver­sie is het naast de func­tie-en com­pe­ten­tie­test nu ook mo­ge­lijk om een 360 gra­den feed­back­test te ver­zen­den naar za­ke­lij­ke re­la­ties, lei­ding­ge­ven­den of col­le­ga's van de af­de­lin­gen. De uit­sla­gen van al­le tes­ten zijn nu te­vens te be­kij­ken/ver­ge­lij­ken via een spin­ne­web.