Project in de schijnwerpers: Waal

Bouw­on­der­ne­ming Waal is in­no­va­tief in bou­wen. Zij doen aan co-cre­a­tie, waar­bij de eind­ge­brui­ker en de op­dracht­ge­vers aan­schui­ven bij het cre­a­tie­pro­ces. Sa­men be­pa­len ze wat com­mer­ci­eel kans­rijk is.

29-06-2012

Bij een in­no­va­tie­ve on­der­ne­ming hoort ook een in­no­va­tie­ve web­si­te. In een mooie co-cre­a­tie tus­sen, Waal, http://www.fox­on­the­run.nlFox on the run en Ca­pi­ca heb­ben we de web­si­te van Waal ont­wik­keld. De web­si­te be­staat uit meer­de­re blok­ken die flexi­bel in­ge­zet kun­nen wor­den. Ook is er de 'Waal TV pa­gi­na' waar http://ww5.waal.nl/waaltv#.T8Tfm­VJ6RBkYou­Tu­be films be­ke­ken kun­nen wor­den. En kun­nen er re­ac­ties ge­plaatst wor­den bij de re­fe­ren­ties op de pa­gi­na http://ww5.waal.nl/in-de-prak­tijk/re­fe­ren­ties'in de prak­tijk'. Dis­cus­si­ë­ren met me­de­wer­kers van Waal kan via Twit­ter op het http://ww5.waal.nl/een-nieu­we-ho­ri­zon/dis­cus­sie­plat­form#.T8Tgv1J6RBkdis­cus­sie­plat­form. En na­tuur­lijk ont­bre­ken ook de ove­ri­ge So­ci­al Me­dia plug-ins niet.

Tij­dens de Pro­va­da, hét jaar­lijk­se ont­moe­tings­punt van de vast­goed­bran­che, is de http://www.waal.nlweb­si­te of­fi­ci­eel ge­lan­ceerd. En is nu na­tuur­lijk ook door jou on­li­ne te be­kij­ken.