Project in de schijnwerpers: maatwerk applicatie voor Alles in huis

Ri­chard de Groot van Al­les in Huis heeft heel goed voor ogen wat het doel van zijn be­drijf is. Hij fun­geert als in­ter­me­di­air tus­sen vak­man­nen in de bouw en op­dracht­ge­vers. Want, waar vind je de­ze? In de te­le­foon­gids vind je er tien­tal­len. Dan is het han­dig om via Al­les in Huis een aan­vraag in te die­nen om ver­vol­gens een be­kwa­me vak­man uit de buurt aan de deur te krij­gen.

27-10-2011

Om al­le deel­ne­men­de par­tij­en, zo­als ma­ke­laars, hy­po­theek­ver­strek­kers en ove­ri­ge be­drij­ven de ge­le­gen­heid te ge­ven om aan­vra­gen in te die­nen voor hun klan­ten of voor hen­zelf, was Al­les in Huis op zoek naar een we­bo­p­los­sing. Hier­voor klop­te Al­les in Huis bij ons aan. We den­ken graag mee met on­ze klan­ten, dus de­ze uit­da­ging gin­gen we graag aan.

Ge­za­men­lijk kwa­men we tot een we­bap­pli­ca­tie, waar­bij vak­man­nen ge­kop­peld kun­nen wor­den aan een klus. Al­le par­tij­en wor­den van de sta­tus op de hoog­te ge­hou­den via au­to­ma­ti­sche mail­ver­zen­ding. Bo­ven­dien vindt ook de fac­tu­ra­tie via het sys­teem plaats. En wor­den al­le af­spra­ken in het sys­teem vast­ge­legd. Op ter­mijn wordt de ap­pli­ca­tie ge­ïn­te­greerd met de web­si­te en is het de be­doe­ling dat ie­der be­drijf zijn on­der­houds­werk­zaam­he­den via Al­les in Huis kan la­ten uit­voe­ren, met de keus uit 100 vak­man­nen uit de re­gio. De vak­man­nen bren­gen zelf een of­fer­te uit aan de po­ten­ti­ë­le klant en heb­ben recht­streeks con­tact met de klant.

Heb je ook een goed idee, maar weet je niet hoe je dit om moet la­ten zet­ten in een we­bap­pli­ca­tie? Laat ons dan met je mee­den­ken. Ge­za­men­lijk ko­men we vast tot een mooie /maat­werkmaat­werk ap­pli­ca­tie