Project in de schijnwerpers: JouwKado.nl

Op in­ter­net zijn dui­zen­den web­shops te vin­den. Voor ie­der pro­duct of ca­te­go­rie pro­duc­ten is wel een shop te vin­den. Maar een web­shop waar­bij je een ei­gen ka­dop­ak­ket kunt sa­men­stel­len, heb­ben wij nog niet eer­der voor­bij zien ko­men. De op­rich­ters van Jouw­Ka­do.nl zijn in dit gat in de markt ge­spron­gen. En heb­ben Grap­hic De­sign en In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in­ge­scha­keld voor het ont­werp en de ont­wik­ke­ling. 

 

15-12-2011

In de web­shop vind je leu­ke en ori­gi­ne­le ka­do­ar­ti­ke­len, die je los of in een pak­ket kunt be­stel­len. Jouw­Ka­do heeft zelf al een aan­tal ka­dop­ak­ket­ten sa­men­ge­steld, maar het is voor­al han­dig dat je zelf een pak­ket kunt sa­men­stel­len. De pro­duc­ten die je hebt be­steld, wor­den dan als één ka­do in­ge­pakt en ver­stuurd naar het door jou op­ge­ge­ven adres. 

/web­si­tes/web­shopVoor een uit­ge­brei­de web­shop, zo­als de­ze, kun je pri­ma bij ons te­recht. Maar ook wat een­vou­di­ger web­shops kun­nen door ons ont­wik­keld wor­den.