Project in de schijnwerpers: De Troubadour interieurs

Een nieuw sei­zoen, een nieu­we col­lec­tie, een nieuw woon­boek en een nieu­we web­si­te. De maand sep­tem­ber is goed be­gon­nen voor De Trou­ba­dour in­te­ri­eurs. En wij zijn er trots op dat we ad­vies moch­ten ge­ven over de te bou­wen web­si­te en ver­vol­gens het pro­ject van A tot Z moch­ten be­ge­lei­den en uit­voe­ren. 

29-09-2011

De web­si­te heeft een dui­de­lij­ke struc­tuur ge­kre­gen, zo­dat be­zoe­kers en zoek­ma­chi­nes mak­ke­lijk kun­nen vin­den wat ze zoe­ken. De oor­spron­ke­lij­ke huis­stijl vorm­de de ba­sis van het ont­werp. 

De Trou­ba­dour in­te­ri­eurs kan zelf met een http://ca­pi­ca.ebe­richt.nl/link­to/1-31-0-http://www.ca­pi­ca.nl/pro­duc­ten/cms/mo­du­lesmo­du­le de pro­duc­ten op de si­te be­he­ren. Ze ge­ven zelf aan in wel­ke ca­te­go­rie het pro­duct thuis hoort en of het om een aan­bie­ding of nieu­we col­lec­tie gaat. Bo­ven­dien zijn de pro­duc­ten ge­kop­peld aan een ex­ter­ne beeld­bank, zo­dat di­rect de juis­te fo­to wordt ge­se­lec­teerd. 

An­de­re snuf­jes op de web­si­te zijn on­der an­de­re een zelf in te stel­len tag­cloud en een zelf te be­he­ren sli­der in de he­a­der. Ook leuk is de ge­a­ni­meer­de blad­wij­zer on­der­aan de pa­gi­na met een link naar http://ca­pi­ca.ebe­richt.nl/link­to/1-31-0-http://www.eta­ge3.nlEta­ge3, de woon­win­kel van De Trou­ba­dour in­te­ri­eurs met mo­der­ne, tren­dy en strak­ke meu­be­len.