PHP developer gezocht

In 2014 is KIEN in­tra­net ge­lan­ceerd en heeft in­mid­dels ruim 5.000 ge­brui­kers. Re­den ge­noeg om de door­ont­wik­ke­ling een ex­tra boost te ge­ven. Daar­naast staat de ont­wik­ke­ling van web­si­tes ook niet stil. We heb­ben dus ex­tra han­den no­dig. Ben jij klaar om de han­den uit de mou­wen te ste­ken? Kom dan ons team ver­ster­ken. 

Be­kijk hier de open­staan­de va­ca­tu­res voor PHP ont­wik­ke­laar. 

13-01-2015