Persbereik

Het is soms moei­lijk op­val­len in het woud van pers­be­rich­ten dat de di­ver­se me­dia da­ge­lijks be­reikt.  On­der­schei­den is het to­ver­woord. Maar hoe on­der­scheid je je dan? Het ant­woord op de­ze vraag wordt ge­ge­ven met de nieu­we in­ter­netap­pli­ca­tie van In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca en Leene.txt: www.pers­be­reik.nl.

07-06-2010

Met de­ze be­vei­lig­de in­ter­netap­pli­ca­tie kun je al je pers­con­tac­ten na­me­lijk ge­per­so­na­li­seerd, op maat en ef­fi­ci­ënt van in­for­ma­tie voor­zien. De plan­ning van pers­be­rich­ten leg je vast in de com­mu­ni­ca­tie­ka­len­der. Vra­gen van jour­na­lis­ten be­heer je ook via http://www.pers­be­reik.nlwww.pers­be­reik.nl en wijs je even­tu­eel toe aan een an­de­re pers­voor­lich­ter. Via een kop­pe­ling met so­ci­a­le me­dia zo­als Twit­ter en Lin­kedIn kun je het be­reik van je be­richt ver­gro­ten. Wil je we­ten wie je be­rich­ten leest? Raad­pleeg dan de sta­tis­tie­ken. En door een kop­pe­ling met het ANP heb je ook nog eens toe­gang tot de knip­sel­krant, waar­mee je kunt chec­ken of je be­rich­ten zijn ge­plaatst.

Kijk op http://www.pers­be­reik.nlwww.pers­be­reik.nl voor een uit­ge­brei­de­re uit­leg over dit pro­duct. Of neem /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15con­tact met ons op.