Oude versie van Twitter API plaatst geen Tweets meer op website

Twit­ter is ge­stopt met de on­der­steu­ning van een ou­de­re ver­sie van hun Twit­ter API (plug-in). Dat be­te­kent dat er geen Tweets meer wor­den ge­toond op de web­si­tes, die met de­ze API wer­ken. Ook een aan­tal web­si­tes, die door ons ont­wik­keld zijn, heb­ben met dit pro­bleem te ma­ken. 

13-06-2013

De­ze week ver­van­gen wij de ou­de Twit­ter API's door nieu­we­re ver­sies, waar­door Tweets weer op de ge­brui­ke­lij­ke wij­ze ge­toond wor­den op de web­si­tes.

Heb je vra­gen over de Twit­ter API op jouw web­si­te? /con­tactNeem dan even con­tact met ons op.