Op de bank met KEPCOM

We wer­ken graag sa­men met re­cla­me- en com­mu­ni­ca­tie­bu­reaus. Door el­kaar te ad­vi­se­ren ma­ken we de mooi­ste pro­duc­ten. Ook met KEP­COM Cre­a­tie­ve Com­mu­ni­ca­tie wer­ken we sa­men om we­bo­p­los­sin­gen te be­den­ken en te ma­ken voor on­ze ge­za­men­lij­ke klan­ten. Maar in dit ge­val ook voor KEP­COM zelf, want een bu­reau heeft na­tuur­lijk ook een ef­fec­tie­ve en ge­bruiks­vrien­de­lij­ke web­si­te no­dig.

24-02-2011

De web­si­te van KEP­COM heeft een bij­zon­de­re oran­je bank waar­op de me­de­wer­kers wor­den voor­ge­steld. En met ons Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS kun­nen ze nieu­we me­de­wer­kers heel een­vou­dig zelf toe­voe­gen. Een ech­te maat­werk mo­du­le dus. Heb je ook een idee voor je web­si­te maar geen idee of dit tech­nisch uit te voe­ren is? /over-ons/con­tactLaat het ons dan we­ten. Wij ver­zin­nen er wel wat op!