Online solliciteren op website Goudriaan B.V.

Een goe­de sa­men­wer­king tus­sen een re­cla­me­bu­reau en een in­ter­net­bu­reau brengt goe­de web­si­tes voort. De sa­men­wer­king met Grap­hic De­sign ver­liep ook tij­dens de bouw van de web­si­te van Goud­ri­aan B.V. weer lek­ker. En dus is er ook weer een mooi re­sul­taat uit voort ge­ko­men.

07-09-2011

De so­li­de staal­con­struc­ties die Goud­ri­aan B.V. maakt wa­ren de ba­sis en in­spi­ra­tie voor de web­si­te van dit be­drijf. Ont­werp­bu­reau Grap­hic De­sign is met het ont­werp aan de slag ge­gaan. En wij heb­ben dit ver­vol­gens uit­ge­werkt tot een goed wer­ken­de web­si­te.   

Het me­nu werkt met een mou­se­over, waar­bij di­rect het sub­me­nu uit klapt voor een mak­ke­lij­ke na­vi­ga­tie.  Op een aan­tal pa­gi­na's op de web­si­te kun­nen fo­to's be­ke­ken wor­den via een sli­der. Ge­ïn­te­res­seer­den in een va­ca­tu­re kun­nen zelfs on­li­ne sol­li­ci­te­ren.