Online magazine voor Ministerie van Binnenlandse Zaken

Re­gel­ma­tig wor­den ge­han­di­cap­te men­sen het slacht­of­fer van dief­stal van hun ge­han­di­cap­ten par­keer­kaart.  In op­dracht van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken ont­wik­kel­de de rijks­dienst voor weg­ver­keer een da­ta­ba­se voor re­gi­stra­tie van de­ze par­keer­kaar­ten, zo­dat de kaar­ten geen waar­de meer heb­ben op de zwar­te markt. Om ge­meen­ten te over­tui­gen van het be­lang van re­gi­stra­tie is een on­li­ne ma­ga­zi­ne ont­wik­keld. 

07-09-2012

In sa­men­wer­king met http://www.leene.nlLeene com­mu­ni­ca­tie zijn we de­ze uit­da­ging aan­ge­gaan. Het ont­werp is na­tuur­lijk he­le­maal vol­gens de huis­stijl re­gels van de over­heid ge­maakt. Bo­ven­dien was het be­lang­rijk dat het on­li­ne ma­ga­zi­ne toe­gan­ke­lijk is voor do­ven en slecht­ho­ren­den. Daar­om is er een tekst­ver­sie te down­lo­a­den van de vi­deo's. Het ma­ga­zi­ne is ook vol­le­dig ge­schikt ge­maakt voor ta­blets.

http://www.shpv.nl/ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart/Be­kijk de on­li­ne ma­ga­zi­ne hier.