Online magazine voor het Vilans project 'groeikracht!'

We hou­den wel van uit­da­gin­gen. Dus we gre­pen de op­dracht van Vi­lans met bei­de han­den aan. Voor hen maak­ten we in sa­men­wer­king met Leene Com­mu­ni­ca­tie het on­li­ne ma­ga­zi­ne Groei­kracht!. Het ma­ga­zi­ne be­staat uit de zes groei­tips voor ver­be­te­rin­gen in de zorg. Leene Com­mu­ni­ca­tie ver­zorg­de de com­mu­ni­ca­tie rond­om het pro­ject en de tek­sten van de web­si­te. Wij heb­ben het ont­werp en de bouw van de web­si­te ver­zorgd. 

13-10-2011

Het ma­ga­zi­ne is vol­le­dig drem­pel­vrij. Dat be­te­kent dat men­sen met een ge­zichts- of ge­hoor­be­per­king ook ge­bruik kun­nen ma­ken van de web­si­te. Veel on­li­ne ma­ga­zi­nes wor­den in flash ge­maakt en zijn dus niet op de Ipad zicht­baar. De­ze web­si­te is niet in flash ge­maakt en dus wel op de Ipad zicht­baar.

Je kunt op drie ma­nie­ren door het ma­ga­zi­ne bla­de­ren. Op een aan­tal pa­gi­na's kun­nen de be­zoe­kers een au­dio­frag­ment be­luis­te­ren. De op­maak van de web­si­te is ver­ge­lijk­baar met een echt of­fli­ne ma­ga­zi­ne.