Online kerstkaarten verzenden met een persoonlijk tintje

Wilt u of uw op­dracht­ge­ver dit jaar de kerst­kaar­ten on­li­ne gaan ver­zen­den maar mis­sen de kaar­ten het per­soon­lij­ke tin­tje van een zelf­ge­schre­ven tekst? Maak dan ge­bruik van de on­li­ne kerst­kaart ap­pli­ca­tie van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Een kerst­kaart ver­stu­ren met een zelf­ge­schre­ven tekst is nog nooit zo snel en ge­mak­ke­lijk ver­lo­pen. Het is zelfs mo­ge­lijk meer­de­re men­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie één of meer­de­re per­soon­lij­ke groe­ten aan de kaart te la­ten toe­voe­gen.

04-11-2009

Hoe werkt de on­li­ne kerst­kaart ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca?
Al­le me­de­wer­kers die een hand­te­ke­ning of per­soon­lij­ke groet gaan plaat­sen op een di­gi­ta­le kerst­kaart ont­van­gen een in­logco­de voor de ap­pli­ca­tie. Ver­vol­gens krij­gen ze toe­gang tot de be­tref­fen­de kaar­ten en kun­nen een be­richt plaat­sen. Als er meer­de­re me­de­wer­kers on­der­te­ke­nen, dan heb­ben de­ze al­le­maal toe­gang tot de be­tref­fen­de kaart. Al­le di­gi­ta­le kaar­ten wor­den ge­per­so­na­li­seerd en op een door uw klant te be­pa­len da­tum en tijd­stip (al­le­maal te­ge­lijk) ver­zon­den.

Vorm­ge­ving van de kerst­kaart zelf be­pa­len?
De vorm­ge­ving van de di­gi­ta­le kerst­kaart kunt u of uw op­dracht­ge­ver na­tuur­lijk zelf be­pa­len, aan de hand van uw wen­sen maakt Ca­pi­ca een ont­werp. Ui­ter­aard kan er ook in over­leg een ont­werp wor­den aan­ge­le­verd. Na goed­keu­ring van het ont­werp kan Ca­pi­ca over gaan tot de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie.

Meer in­for­ma­tie?
Wilt u meer in­for­ma­tie ont­van­gen over de­ze on­li­ne kerst­kaart ap­pli­ca­tie, neem dan con­tact op met Mar­lé­ne Baars via mail­to:m.baars@ca­pi­ca.nlm dot baars at ca­pi­ca dot nl of 010-425 50 75.

 kerst­kaart ac­tie ap­pli­ca­tie