Online enquête voor GGD

Met on­ze on­li­ne en­quê­te­ap­pli­ca­tie Ques­ti­ca ben je in staat om zelf on­li­ne en­quê­tes of vra­gen­lijs­ten sa­men te stel­len. Ver­vol­gens kun je via e-mail een uit­no­di­ging ver­stu­ren om de en­quê­te in te vul­len. Dat kan met een per­soon­lij­ke in­logco­de, die ge­kop­peld is aan een e-mail­adres. Op die ma­nier kan ie­mand maar 1 keer de en­quê­te in­vul­len. 

01-05-2013

Som­mi­ge van on­ze klan­ten kie­zen er­voor om een en­quê­te door ons te la­ten ver­zor­gen in plaats van zelf sa­men te stel­len. Net als de GGD. Wij heb­ben de door hen op­ge­stel­de vra­gen­lijst ver­werkt tot een http://on­der­zoekggd.nl/on­li­ne vra­gen­lijst

Ook ge­ïn­te­res­seerd in on­ze /pro­duc­ten/di­gi­ta­le-en­que­tesen­quê­te­ap­pli­ca­tie Ques­ti­ca?  Neem dan even /over-ons/con­tactcon­tact op.