Nieuwsbrief januari 2018

Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen uit de nieuws­brief van ja­nu­a­ri? Lees dan snel ver­der! 

Laird 25-01-2018 Contact

Het nieu­we jaar is goed be­gon­nen bij Ca­pi­ca! Zo­als je eer­der al kon le­zen zijn we on­langs ver­huisd naar een prach­ti­ge nieu­we lo­ca­tie. Een lo­ca­tie met vol­doen­de ruim­te voor on­ze Ca­pi­ca­nen en voor jul­lie! Voor de ko­men­de maan­den staan er weer bij­zon­de­re pro­jec­ten en op­le­ve­rin­gen op de agen­da. On­li­ne op­los­sin­gen waar­mee we het werk voor on­ze klan­ten mak­ke­lij­ker, ef­fi­ci­ën­ter of zelfs leu­ker ma­ken! Kort­om, wij heb­ben zin in 2018! La­ten we er sa­men weer iets moois van ma­ken!

Een nieu­we web­si­te voor eve­ne­men­ten­lo­ca­tie Lom­mer­rijk

On­langs ging de nieu­we web­si­te van eve­ne­men­ten­lo­ca­tie Lom­mer­rijk li­ve. Be­zoe­kers van de web­si­te heb­ben uit­een­lo­pen­de be­hoef­tes. Wat de re­den ook is om een be­zoek te bren­gen aan de web­si­te, za­ke­lijk of pri­vé, het is voor­al be­lang­rijk dat ie­der­een zich er wel­kom voelt en de juis­te in­for­ma­tie vindt.
Ca­se>> Lees meer

Con­gres In­tra­net 2018

Ook tij­dens de­ze 10de edi­tie van het Con­gres In­tra­net 2018 is Ca­pi­ca weer aan­we­zig met een ei­gen stand. Net als voor­gaan­de ja­ren vindt het con­gres plaats in de Jaar­beurs (Utrecht). Zet 22 maart 2018 al­vast in je agen­da, want het be­looft weer een in­spi­re­ren­de dag te wor­den!
con­gres>> Lees meer

Meer doen, in min­der tijd

Ef­fi­ci­ën­ter wer­ken in 2018? Door werk­zaam­he­den te di­gi­ta­li­se­ren kun je veel tijd be­spa­ren. Zie je bij­voor­beeld dat be­paal­de han­de­lin­gen je veel tijd kos­ten? Of zelfs dub­bel wor­den uit­ge­voerd? Geef het ons als uit­da­ging mee!
Soft­wa­re>> Lees meer

#Durf­te­vra­gen

Je hebt het vast wel eens voor­bij zien ko­men op so­ci­al me­dia: #durf­te­vra­gen. Een ef­fec­tie­ve ma­nier om snel een ant­woord te krij­gen op een vraag door ac­tief je net­werk in te zet­ten. Dat past na­tuur­lijk ook uit­ste­kend bin­nen het in­tra­net.
In­tra­net>> Lees meer

In­schrij­ven voor de vol­gen­de nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan Nieuws­briefhier.