Nieuwe versie Firefox

De nieu­we ver­sie van web­brow­ser Fire­fox, die dins­dag ten doop wordt ge­hou­den, moet lich­ter en snel­ler zijn.
Ver­sie 3.0 van de brow­ser moet dins­dag om 19 uur Ne­der­land­se tijd be­schik­baar ko­men. Mo­zil­la, de or­ga­ni­sa­tie ach­ter de soft­wa­re, hoopt op e

18-06-2008

Op een spe­ci­a­le web­si­te heb­ben ruim 1,6 mil­joen men­sen uit de he­le we­reld toe­ge­zegd de brow­ser bin­nen 24 uur na ver­schij­ning te zul­len down­lo­a­den.

Ge­heu­gen
De ma­kers van Fire­fox 3 heb­ben zich met na­me ge­richt op het ver­be­te­ren van de snel­heid en de ef­fi­ci­ën­tie van de brow­ser. De hui­di­ge ver­sie krijgt veel kri­tiek van­we­ge zijn gro­te ge­heu­gen­ver­bruik. Voor­al na lang­du­rig ge­bruik zou de soft­wa­re traag wor­den, een pro­bleem dat de nieu­we ver­sie vol­gens Mo­zil­la op­lost. Ook het weer­ge­ven van web­pa­gi­na's en het uit­voe­ren van ja­vascript moet stuk­ken snel­ler gaan.

Adres­balk
Meer in het oog springt wel­licht de nieu­we 'slim­me adres­balk'. Als een ge­brui­ker daar­in be­gin te ty­pen, zoekt de brow­ser in on­der meer de brow­ser­ge­schie­de­nis en de blad­wij­zers naar over­een­ko­men­de we­badres­sen, pa­gi­na­ti­tels en tref­woor­den. Zo moet het veel ge­mak­ke­lij­ker wor­den om web­si­tes te­rug te vin­den waar­van je het pre­cie­ze adres bent ver­ge­ten.

Ook is de brow­ser nu uit­ge­rust met een ver­nieuwd phis­hing­fil­ter, dat na­ge­maak­te web­si­tes moet op­spo­ren.

Markt­aan­deel
Fire­fox heeft zich in de laat­ste ja­ren een ste­vi­ge po­si­tie op de eens vol­le­dig door Mi­cro­softs In­ter­net Ex­plo­rer ge­do­mi­neer­de brow­ser­markt ver­wor­ven. We­reld­wijd be­draagt het markt­aan­deel van Fire­fox nu on­ge­veer 20 pro­cent. Ne­der­land blijft bij dat ge­mid­del­de nog­al ach­ter.

Bron: nu.nl