Nieuwbouwprojecten HomeDNA

Voor ho­meD­NA heeft in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca drie nieu­we web­si­tes ont­wik­keld voor de nieuw­bouw­pro­jec­ten Keer­kring, Riet­sin­gel en De Parkwo­nin­gen

16-06-2010

Op de­ze web­si­tes kun­nen de ge­ïn­te­res­seer­den meer in­for­ma­tie over de nieuw­bouw­pro­jec­ten. Bo­ven­dien kun­nen zij zich aan­mel­den op de web­si­tes als be­lang­stel­len­de, waar­mee zij een in­logco­de toe­ge­stuurd krij­gen voor het be­vei­lig­de ge­deel­te. Hier kun­nen zij ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over de te bou­wen hui­zen vin­den.