Nieuw woonconcept Etage3

Af­ge­lo­pen vrij­dag 1 ok­to­ber open­de De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs een nieu­we woon­win­kel in Am­stel­veen: Eta­ge3. De col­lec­tie van De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs groei­de zo hard dat er on­vol­doen­de ruim­te was op de eer­ste en twee­de ver­die­ping. Daar is dus nu Eta­ge3 bij ge­ko­men. Je vindt hier een col­lec­tie die voor­al jong, mo­dern en tren­dy is.

04-10-2010

Na de op­le­ve­ring van het nieu­we on­li­ne woon­boek van De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs heb­ben we ook de tech­niek van de web­si­te van Eta­ge3 voor on­ze re­ke­ning ge­no­men. Het ont­werp werd ook voor de­ze si­te ver­zorgd door To­tal Cre­a­ti­on. Een aan­tal we­ken voor de ope­ning maak­ten we een spe­ci­a­le fash ani­ma­tie die liet zien dat de pa­gi­na 'un­der con­struc­ti­on' was. 

Be­kijk http://www.eta­ge3.nlhier de web­si­te van Eta­ge3.