Nieuw lidmaatschap LinkedPerfect businessclub

Ca­pi­ca is per au­gus­tus lid ge­wor­den van bu­si­ness­club Lin­ked­Per­fect. Op vrij­dag­och­tend 10 au­gus­tus scho­ven wij voor het eerst aan bij het net­werk­ont­bijt bij Sprank In­te­ri­eur­pro­jec­ten. Juul­ke Broos, pro­ject­ma­na­ger bij Sprank, ont­ving ons in de prach­ti­ge show­room. 

Malou 27-08-2018 Contact

Na een voor­stel­ron­de en kor­te be­drijfspre­sen­ta­tie kon­den de aan­we­zi­ge le­den met el­kaar ont­bij­ten en ken­nis­ma­ken. "Door­dat je met el­kaar aan ta­fel zit, neem je meer de tijd om echt een ge­sprek aan te gaan. Hier­door kan je el­kaar goed le­ren ken­nen, als mens én als on­der­ne­mer." Ver­teld Mar­lé­ne in een kort in­ter­view over het nieu­we lid­maat­schap.  

In­spi­ra­tie, nieu­we in­zich­ten, ken­nis en het ont­moe­ten van nieu­we men­sen, dat is waar­om Mar­lé­ne met Ca­pi­ca lid is van bu­si­ness­clubs. "Ik vind het be­lang­rijk dat een lid­maat­schap van een bu­si­ness­club waar­de­vol is voor je on­der­ne­ming én voor je­zelf als mens. Het moet een plek zijn waar je met be­vlo­gen on­der­ne­mers er­va­rin­gen kan de­len en je­zelf kwets­baar mag en kan op­stel­len. Daar groei je van als on­der­ne­mer." al­dus Mar­lé­ne.  

In haar zoek­tocht naar het ver­bre­den van haar net­werk kwam Mar­lé­ne te­recht bij Lin­ked­Per­fect. Een bu­si­ness­club met een groot be­reik in re­gio Rot­ter­dam en Den Haag. Tij­dens een bij­een­komst waar Mar­lé­ne als in­tro­du­ce was, sprak ze met ver­schil­len­de on­der­ne­mers. "Het is fijn om ge­lijk­ge­stem­de te spre­ken die de­zelf­de uit­da­gin­gen heb­ben als ik. Al­le le­den die lid zijn, heb­ben mi­ni­maal 5 FTE in dienst. Dit le­vert an­de­re er­va­rin­gen en in­zich­ten op als dat je zon­der per­so­neel on­der­neemt. Daar­om was mijn keu­ze om lid te wor­den van Lin­ked­Per­fect snel ge­maakt."

De mis­vat­ting die veel men­sen nog heb­ben is dat je tij­dens een net­werk­bij­een­komst kei­hard moet ver­ko­pen. Dit is ze­ker niet on­be­lang­rijk maar voor Mar­lé­ne niet waar het in eer­ste in­stan­tie om gaat. "Door­dat je el­kaar va­ker ziet, leer je el­kaar en el­kaars bu­si­ness steeds be­ter ken­nen. Je kan je ei­gen pro­duct goed neer­zet­ten en weet van el­kaar of het waar­de­vol is om sa­men te wer­ken. Het gaat dan om ver­trou­wen en el­kaar de bu­si­ness gun­nen."

Mar­lé­ne krijgt veel ener­gie en in­spi­ra­tie van on­der­ne­mers die hun er­va­rin­gen de­len. Die el­kaar wil­len hel­pen om ver­der te groei­en. Op de laat­ste vraag of Ca­pi­ca ook een net­werk­ont­bijt gaat hos­ten ant­woord­de ze dan ook vol­mon­dig, ja! "Vrij­dag­och­tend 9 no­vem­ber zijn de le­den van Lin­ked­Per­fect van har­te wel­kom op het kan­toor van Ca­pi­ca. Ik kijk er enorm naar uit om te ont­moe­ten, te de­len, in­spi­re­ren en je meer te ver­tel­len over de voor­de­len van on­ze pro­duc­ten."