Nieuw: Academy app

Steeds meer or­ga­ni­sa­ties heb­ben een ei­gen op­lei­dings­in­sti­tuut of een aca­de­my. Een goed ini­ti­a­tief, maar het vraagt vaak wel het no­di­ge van de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie. Denk bij­voor­beeld aan het ma­ken van plan­nin­gen of het af­han­de­len van ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken. 

Sabine 25-07-2017 Contact

Daar­om ont­wik­kel­de wij de Aca­de­my app. Hier­bij di­gi­ta­li­seer je het vol­le­di­ge pro­ces. Wat de­ze app zo uniek maakt? Daar ver­tel­len we je graag meer over Aca­de­my appop de­ze pa­gi­na