Next Vessel

Next Ves­sel heeft als doel om zo­wel na­ti­o­na­le als in­ter­na­ti­o­na­le aan- en ver­ko­pers van sche­pen met el­kaar in con­tact te bren­gen en een plat­form te bie­den voor de aan- en ver­koop van de­ze sche­pen. En wat is een be­te­re ma­nier om dit plat­form te bie­den dan via in­ter­net? Next Ves­sel scha­kel­de de ex­per­ti­se van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca hier­voor in. 

11-05-2010

Voor Next Ves­sel was het be­lang­rijk om een vei­ling op te kun­nen zet­ten. Dit heb­ben we ver­werkt in het ge­bruiks­vrien­de­lij­ke Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Meer we­ten over de mo­ge­lijk­he­den van XMS? Neem dan con­tact in­ter­net­bu­reau Ca­pi­cacon­tact met ons op.