Natural cooling website live

Een ge­bouw op een na­tuur­lij­ke ma­nier koe­len kan heel een­vou­dig door het aan­bren­gen van een wit­te coa­ting op het dak. Na­tu­ral Coo­ling is hier­in ge­spe­ci­a­li­seerd. In sa­men­wer­king met Flint Cre­a­tie­ve Com­mu­ni­ca­tie heb­ben we de web­si­te van Na­tu­ral Coo­ling ont­wik­keld. 

13-12-2011

Op de web­si­te is in­for­ma­tie te vin­den over de werk­wij­ze. Bo­ven­dien kun­nen PDF bro­chu­res ge­down­load wor­den en kan er via een for­mu­lier con­tact op­ge­no­men wor­den. Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS helpt hen om de web­si­te he­le­maal zelf te on­der­hou­den.