Na de website is nu ook de webshop van De Troubadour in de lucht

De nieuw vorm­ge­ge­ven web­si­te van De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs is al eni­ge tijd on­li­ne. Op de web­si­te kon­den de be­zoe­kers al een­vou­dig door de col­lec­tie na­vi­ge­ren. Nu het nieu­we woon­boek uit­ge­ge­ven is, is er ook een web­shop be­schik­baar.

21-09-2012

Een ge­deel­te van de col­lec­tie is nu ook on­li­ne te be­stel­len. Bij de pro­duc­ten die via de web­shop te be­stel­len zijn, is een spe­ci­aal la­bel ge­maakt. Op die ma­nier is dui­de­lijk te zien wel­ke pro­duc­ten be­steld kun­nen wor­den. Na­dat het pro­duct in het win­kel­mand­je is ge­plaatst, kan de­ze be­taald wor­den via Ide­al. 

Ook in­te­res­se in het la­ten ont­wik­ke­len van een web­shop? /web­si­tes/web­shopHier lees je meer in­for­ma­tie.