Meedenken over het ontwikkelen van je eigen huis in Tuinzigt

De wo­ning­markt is aan het ver­an­de­ren. Con­su­men­ten wil­len zelf in­vloed heb­ben op het ont­wik­ke­len van hun wo­ning. LeefiD pro­beert in sa­men­wer­king met de ge­meen­te en grond­ei­ge­na­ren een ide­a­le wo­ning te cre­ë­ren voor de ko­per. Dan doen zij on­der an­der voor het pro­ject Tuin­zigt.

23-04-2012

Ie­der­een die ge­ïn­te­res­seerd is in een wo­ning in Tuin­zigt kan zich vrij­blij­vend in­schrij­ven en zijn/haar LeefiD de­len. In op­dracht van Waal heb­ben we er­voor ge­zorgd dat het in­schrijf­for­mu­lier di­gi­taal in is te vul­len. Op http://www.leefid.nl/de web­si­te van LeefiD is meer in­for­ma­tie te vin­den over het nieuw­bouw­pro­ject.

Wil je graag mee­den­ken over je toe­kom­sti­ge woon­om­ge­ving? http://tuin­zigt.leefid.nl/Schrijf je dan nu in!