Marathon Rotterdam

11 April is het weer zo­ver, de 30e For­tis Ma­ra­thon Rot­ter­dam. Ook dit jaar heeft in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in op­dracht van DM­desk de start­be­wij­zen naar al­le deel­ne­mers di­gi­taal ver­zon­den. Een ge­per­so­na­li­seer­de mail met daar­in het start­num­mer en naam van de deel­ne­mer. Ui­ter­aard heb­ben wij de ge­per­so­na­li­seer­de mai­ling ver­stuurd door mid­del van de di­gi­ta­le nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne.

22-02-2010

 ma­ra­thon-rot­ter­dam-screens.jpg