Maak storage eenvoudig

Ver­dwe­nen boek­hou­ding of klan­ten­ad­mi­ni­stra­tie is de nacht­mer­rie van el­ke on­der­ne­mer. Toch wordt hier niet al­tijd re­ke­ning mee ge­hou­den bij het in­rich­ten van de stor­a­ge om­ge­ving. Avnet Tech­no­lo­gy So­lu­ti­ons, NetApp en IBM heb­ben hier­voor ge­za­men­lijk Maak Stor­a­ge Een­vou­dig op­ge­zet. De bij­be­ho­ren­de web­si­te www.maakstor­ageeen­vou­dig.nl lie­ten zij door ons ont­wik­ke­len. 

01-08-2011

Op de web­si­te vind je mo­der­ne stor­a­ge­vra­gen en de ant­woor­den hier­op. Er wor­den trai­nin­gen aan­ge­bo­den op het ge­bied van stor­a­ge en je kunt ge­mak­ke­lijk al­le deel­ne­men­de part­ners be­kij­ken.