Maak kennis met ons nieuwste product: KIEN

KIEN is een so­ci­aal in­tra­net plat­form, waar­mee je de in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie stroom­lijnt. Maar KIEN is veel meer dan dat, het is een Di­gi­tal Work­pla­ce. Waar­mee de af­stand tus­sen me­de­wer­kers, die door het nieu­we wer­ken is ont­staan, wordt ver­kleind. KIEN biedt col­le­ga's de mo­ge­lijk­heid om weer met el­kaar in ge­sprek te ko­men. En op die ma­nier van el­kaars ex­per­ti­se ge­bruik te ma­ken.

15-07-2014

Na­den­ken over een me­nu­s­truc­tuur hoeft niet. Door te wer­ken met een per­soon­lijk dash­board met apps (bv nieuws, blog, etc) kun­nen me­de­wer­kers het ei­gen in­tra­net naar wens in­rich­ten. Wel zo mak­ke­lijk. 

Wil je meer we­ten over KIEN? Be­kijk dan de web­si­te http://kien­in­tra­net.nl/kien­in­tra­net.nl. Of bel, tweet (/KIEN­in­tra­net@kien­in­tra­net) of mail­to:in­fo@ca­pi­ca.nl?sub­ject=KIEN%20in­tra­netmail ons.