Leden van de Reeuwijkse ondernemers vereniging kunnen inloggen op de vernieuwde website

De web­si­te van de Reeuwijk­se on­der­ne­mers ver­e­ni­ging vol­deed niet meer aan de wen­sen van de ver­e­ni­ging. En ook de vorm­ge­ving kon wel wat ver­fris­sing ge­brui­ken.

11-11-2010

De mo­ge­lijk­he­den die de Reeuwijk­se on­der­ne­mers ver­e­ni­ging nu heeft met de web­si­te helpt de le­den om hun be­drijf te pre­sen­te­ren. Ie­der lid van de ver­e­ni­ging kan via het /web­si­tes/ex­tra­netex­tra­net zelf in­log­gen op de web­si­te en de ei­gen pa­gi­na be­he­ren. De be­drijfs­ge­ge­vens met lo­go kun­nen op de si­te ge­zet wor­den, maar ook een kor­te in­tro­duc­tie maakt on­der­deel uit van de ei­gen pa­gi­na. 

Spe­ci­aal voor het be­stuur en de com­mis­sies is een apart in­log­ge­deel­te ge­maakt. Na­dat zij in­log­gen, zien ze de in­for­ma­tie die al­leen voor hen van toe­pas­sing is. 

De web­si­te is tot stand ge­ko­men in sa­men­wer­king met http://www.ont­werp­bu­reau.comGrap­hic De­sign.