Laat zien dat je meedoet

20-05-2008

Rot­ter­dam­mers die mee wil­len doen aan het ver­min­de­ren van CO2-uit­stoot kun­nen te­ke­nen op http://www.laat­zien­dat­je­mee­doet.nlwww.laat­zien­dat­je­mee­doet.nl. Wie naar de­ze web­si­te gaat, ziet een enorm gro­te eik die ge­vuld gaat wor­den met groe­ne blaad­jes. Ie­de­re Rot­ter­dam­mer kan zijn ei­gen ei­ken­blad aan­ma­ken en hier zijn hand­te­ke­ning op zet­ten. Na het te­ke­nen krijgt het blaad­je zijn ei­gen plaats in de gro­te eik. "De be­doe­ling is dat over een paar maan­den de he­le boom vol hangt met krab­bels van men­sen die het be­lang­rijk vin­den om het kli­maat te ver­be­te­ren," al­dus wet­hou­der Har­bers. Op het ei­ken­blad kun­nen men­sen ook in­vul­len waar­om ze het be­lang­rijk vin­den om ener­gie te be­spa­ren en op wel­ke ma­nier ze dat doen.

Bron: Rot­ter­dam.nl