Koppeling met centrale auto database voor site HAIBV

Op ge­za­men­lijk ini­ti­a­tief van Re­cla­me- en ont­werp­bu­reau i-Ma­tic en de Hol­land­se Au­to Im­port­maat­schap­pij (HaiBV) is de si­te van de HAI ge­resty­led en op­nieuw vorm­ge­ge­ven. Voor een up­da­te van de tech­niek wa­ren wij aan zet. Met jquery heb­ben we de ge­vraag­de be­we­ging in de si­te ge­bracht. Dit zie je voor­al te­rug in het open en dicht klap­pen van het me­nu en de ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le be­we­ging in de pa­gi­naopbouw. 


14-02-2011

Ook heb­ben we de ge­wens­te kop­pe­ling ge­maakt met de cen­tra­le au­to­da­ta­ba­se, waar­door HaiBV al­leen de au­to's hoeft aan te vin­ken die zij op de si­te wil­len heb­ben. De juis­te ge­ge­vens wor­den dan au­to­ma­tisch over­ge­zet op de web­si­te. Dat maakt dat web­si­te ex­tra mak­ke­lijk te on­der­hou­den is.