Klanten accountantskantoor kunnen inloggen om eigen documenten in te zien

Het is niet de eer­ste keer dat we een web­si­te maak­ten voor een ac­coun­tants­kan­toor. Eer­der dit jaar ont­wier­pen en bouw­den we de web­si­te www.YKV.nl. Dit maal werd de web­si­te van ac­coun­tants­kan­toor Blaak en Bree­der­veld ver­zorgd door Flint Met de tech­niek van ons Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS brach­ten we de web­si­te uit­ein­de­lijk on­li­ne. 

10-08-2011

Op de web­si­te is de ge­brui­ke­lij­ke be­drijfs­in­for­ma­tie te vin­den. Maar op de web­si­te kun­nen be­zoe­kers, die klant zijn van Blaak en Bree­der­veld, ook in­log­gen om hun ei­gen do­cu­men­ten in te zien.