Je maakt maar één keer een eerste indruk

De eer­ste in­druk van een be­drijf krijg je vaak via in­ter­net. Daar­om is het be­lang­rijk om er als be­drijf voor te zor­gen dat de uit­stra­ling van je web­si­te past bij het ge­wens­te ima­go van je be­drijf. Veel web­si­tes zijn al een aan­tal jaar oud en pas­sen daar­door qua tech­niek en vorm­ge­ving niet meer in de­ze tijd. Ook ac­coun­tants­kan­toor YKV wil­de een meer ei­gen­tijd­se in­ter­netsi­te.

08-02-2011

Ze klop­ten bij ons aan voor een re­sty­le van de web­si­te. De si­te kreeg een fris­se, nieu­we en oer-Hol­land­se uit­stra­ling, waar­bij YKV zelf de he­a­der­fo­to kan aan­pas­sen. Bo­ven­dien heeft het nieuws een pro­mi­nen­te­re plek ge­kre­gen en wor­den nieuws­be­rich­ten op de si­te au­to­ma­tisch door­ge­plaatst op hun Twit­ter­ac­count. De si­te is he­le­maal klaar om een goe­de eer­ste in­druk op jou te ma­ken, dus http://www.ykv.nlbe­kijk hem snel.