Is jullie intranet al millennial-proof?

In 2020 be­staat de ar­beids­markt naar ver­wach­ting voor 50% uit mil­len­ni­als. Mil­len­ni­als zijn ge­bo­ren tus­sen 1981 en 1996 en de­ze groep is op­ge­groeid in een tijd waar­in we op het ge­bied van tech­niek enor­me stap­pen heb­ben ge­zet. Een le­ven zon­der in­ter­net is voor mil­len­ni­als vrij­wel niet voor te stel­len.

Sabine 19-04-2017 Contact

In bloghaar blog ver­telt Sa­bi­ne je meer over het in­tra­net van de toe­komst en hoe je als or­ga­ni­sa­tie aan­ge­slo­ten blijft bij de­ze groep.