Is jouw website al klaar voor Google Universal?!

Wan­neer het pre­cies gaat ge­beu­ren is niet dui­de­lijk, maar dat de ou­de ver­sie van Goog­le Ana­ly­tics uit­ge­fa­seerd wordt staat vast. Goog­le is na­me­lijk in vier fa­ses aan het over­stap­pen naar Goog­le Uni­ver­sal.

08-09-2015

Goog­le Uni­ver­sal ana­ly­tics.png

Op dit mo­ment zit­ten we in de der­de fa­se en is het me­ren­deel van de ac­counts klaar voor het ge­bruik van Goog­le Uni­ver­sal. Al­leen de ou­de trac­king­co­de moet nog aan­ge­past wor­den. Een stap die je moet on­der­ne­men, want in fa­se vier stopt Goog­le met de on­der­steu­ning van de ou­de trac­king­co­de. Hier­door zul­len meetscripts van de ou­de Ana­ly­tics niet goed meer wer­ken.

Voor meer in­for­ma­tie over het over­stap­pen of hulp bij het aan­pas­sen van je trac­king­co­de kun je con­tact met ons op­ne­men.